นโยบายการเปลี่ยนตั๋วและการคืนเงิน

ออกตั๋ว

นโยบายการเปลี่ยนตั๋วและการคืนเงิน

การเปลี่ยนตั๋ว

การเปลี่ยนตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้

 • สามารถเปลี่ยนตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้และยังไม่หมดอายุ (ยกเว้นบางส่วน) เป็นตั๋วประเภทเดียวกันได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ในกรณีดังกล่าว หากจำนวนเงินไม่พอจะขอให้ชำระเพิ่ม แต่หากเกินจะคืนเงินให้
 • กรณีที่จะเปลี่ยนครั้งที่ 2 กรุณาทำเรื่องคืนเงินที่ JR Ticket Office (Midori-no-Madoguchi) ในสถานีหรือบริษัทท่องเที่ยวและซื้อตั๋วใหม่ที่ต้องการ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด
 • สามารถเปลี่ยนตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ได้เฉพาะก่อนเวลารถไฟที่จะใช้บริการออกจากสถานีที่จะขึันโดยสารเท่านั้น และจะเป็นโมฆะหลังรถไฟออกแล้ว
 • การเปลี่ยนตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) กรุณาติดต่อ JR Ticket Office (Midori-no-Madoguchi) ฯลฯ ภายในเวลาจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat)
 • สามารถเปลี่ยนตั๋วแบบยังไม่ระบุที่นั่ง (Limited Express Unreserved Seat Ticket) ของ "Hitachi", "Tokiwa", "Narita Express", "Swallow Akagi", "Azusa", "Kaiji", "Fuji Excursion", "Hachiouji" และ "Ome" เป็นตั๋วด่วนพิเศษที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Super (Limited) Express Train reserved seat ticket) ของรถไฟที่ระบุอยู่ที่ตั๋วในช่วงเส้นทางเดียวกันได้ โดยไม่นับในจำนวนครั้งที่เปลี่ยนตั๋ว
 • สามารถเปลี่ยนตั๋วด่วนพิเศษที่นั่งแบบอิสระ (Super (Limited) Express Train non-reserved seat ticket), ตั๋วด่วนพิเศษ (Super (Limited) Express Train ticket) ของบางช่วงเส้นทาง, ตั๋วด่วน และตั๋ว Green Cars ที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) เป็นตั๋วประเภทเดียวกันหรือตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ได้ด้วย แต่เปลี่ยนจากตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) เป็นตั๋วแบบยังไม่ระบุที่นั่ง (Limited Express Unreserved Seat Ticket) ไม่ได้
 • ไม่สามารถคืนเงินตั๋วที่ซื้อด้วยบัตรเครดิตที่บริษัทท่องเที่ยวหรือสถานีอื่นที่ไม่ใช่ของ JR EAST ได้ที่ JR EAST กรุณาติดต่อบริษัทท่องเที่ยวหรือสถานีที่ซื้อมา
การเปลี่ยนตั๋ว - ครั้งแรก

สามารถเปลี่ยนตั๋วเป็นตั๋วอื่นในหมวดเดียวกันได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนตั๋ว - ครั้งแรก
การเปลี่ยนตั๋ว - ครั้งที่ 2

กรุณาทำเรื่องคืนเงินและซื้อตั๋วใหม่

การเปลี่ยนตั๋ว - ครั้งที่ 2
การเปลี่ยนตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat)

สามารถแลกได้ที่ JR Ticket Office (Midori-no-Madoguchi) ที่จำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) (ภายในเวลาทำการ)

การเปลี่ยนตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat)

การเปลี่ยนหลังเริ่มเดินทางแล้ว

 • กรณีที่จะเปลี่ยนตั๋วหลังเริ่มใช้งานแล้ว จะให้ชำระเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมในส่วนที่ขาดไป แต่จะไม่คืนเงินให้แม้จะมีส่วนที่เกินอยู่ ยกเว้นกรณีตั๋วโดยสารธรรมดามีช่วงเส้นทางที่ยังไม่ได้ใช้งานเหลือ 101 กม. ขึ้นไป จะสามารถคืนเงินได้

หมายเหตุ:

 • ไม่สามารถแลก Pass เป็น Pass ประเภทอื่น ไม่สามารถแลกเป็นตั๋วรถไฟ และไม่สามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ได้

การคืนเงินตั๋ว

การคืนเงินตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้

 • สามารถขอคืนเงินตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้และยังไม่หมดอายุได้โดยชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามที่กำหนด
 • ไม่สามารถคืนเงินตั๋วที่ซื้อด้วยบัตรเครดิตที่บริษัทท่องเที่ยวหรือสถานีอื่นที่ไม่ใช่ของ JR EAST ได้ที่ JR EAST กรุณาติดต่อบริษัทท่องเที่ยวหรือสถานีที่ซื้อมา
 • หากเลยเวลารถไฟออกแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินค่าที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ที่ออกตั๋วแล้วได้

หมายเหตุ:

 • สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ที่จุดจำหน่าย เฉพาะกรณีที่อยู่ในระยะเวลาที่ใช้ได้และยังไม่ได้เริ่มใช้เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่เข้าเงื่อนไขพิเศษ โดยจะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ทั้งนี้ กรณีที่จองที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) สำหรับตั๋วดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้หากเลยเวลารถไฟออก

กรณีที่ไปขึ้นรถไฟไม่ทัน

ตั๋วด่วนพิเศษที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Super (Limited) Express Train reserved seat ticket), ตั๋ว Green Cars ฯลฯ จะเป็นโมฆะเมื่อเลยเวลารถไฟขบวนที่ระบุออก และไม่สามารถคืนเงินได้ สำหรับตั๋วด่วนพิเศษที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Super (Limited) Express Train reserved seat ticket) แม้จะไปโดยสารไม่ทัน ก็ยังสามารถใช้ที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ของ Ordinary Cars ภายในวันเดียวกับวันโดยสารของรถไฟขบวนที่ระบุได้ ทั้งนี้ กรณีที่จะใช้ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ต้องชำระค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat)


นอกจากที่ระบุข้างต้น สำหรับตั๋วด่วนพิเศษที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Super (Limited) Express Train reserved seat ticket) ของ "Hayabusa", "Komachi", "Hayate", "Kagayaki", "Hitachi", "Tokiwa", "Narita Express" และ "Swallow Akagi" ซึ่งเป็นรถไฟที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ทั้งขบวน สามารถใช้โดยสารเป็นตั๋วยืนในรถไฟด่วนพิเศษขบวนหลังจากนั้นภายในวันเดียวกับวันที่โดยสารของรถไฟขบวนที่ระบุเอาไว้ได้ด้วย (ใช้ "Hayabusa" และ "Komachi" ได้เฉพาะกรณีที่มีตั๋วด่วนพิเศษที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Super (Limited) Express Train reserved seat ticket) ของ "Hayabusa" และ "Komachi" เท่านั้น)


หมายเหตุ:

 • สำหรับ "Hitachi", "Tokiwa", "Narita Express", "Swallow Akagi", "Azusa", "Kaiji", "Fuji Excursion", "Hachiouji" และ "Ome" หากมีที่นั่งว่างก็สามารถใช้ที่นั่งว่างดังกล่าวได้ด้วย
 • กรณีที่ไปโดยสารรถไฟด่วนพิเศษที่เป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ทั้งหมดนอกเหนือจาก "Hayabusa", "Komachi", "Hayate", "Kagayaki", "Hitachi", "Tokiwa", "Narita Express", "Swallow Akagi", "Azusa", "Kaiji", "Fuji Excursion", "Hachiouji" และ "Ome" ไม่ทัน จะไม่สามารถโดยสารรถไฟด่วนพิเศษที่เป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ทั้งหมดขบวนหลังจากนั้นได้

ตั๋วที่ทำหายและถูกขโมย

กรณีที่ทำตั๋วหายหรือถูกขโมย กรุณาไปหานายสถานีหรือไปที่จุดจำหน่ายตั๋วของสถานีและแจ้งขอซื้อตั๋วเดิมใหม่ ตั๋วที่ซื้อใหม่จะมีตราประทับระบุเรื่องดังกล่าวไว้ และสำหรับตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) จะสามารถซื้อใหม่เป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ของรถไฟขบวนเดียวกันเท่านั้น เมื่อไปถึงสถานที่ปลายทาง ตั๋วที่ท่านซื้อใหม่จะถูกประทับตรารับการชำระเงินใหม่ กรุณาเก็บเอาไว้เป็นใบเสร็จรับเงิน


หมายเหตุ:

 • ยกเว้น Pass อาทิ JR EAST PASS และผลิตภัณฑ์ลดราคาบางส่วน

รถไฟยกเลิกและล่าช้า

กรณีที่รถไฟยกเลิกการให้บริการหรือล่าช้าเนื่องจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่นอันควรนำมาพิจารณา จะเป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการของ JR โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งข้อตกลงการให้บริการของ JR มีข้อกำหนดหลักดังนี้

 
 1. รถไฟยกเลิกการให้บริการ
  กรณีที่ต้องยกเลิกการเดินทางทั้งหมดจะคืนเงินให้เป็นมูลค่าตามค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม กรณีที่ถูกยกเลิกการให้บริการระหว่างเดินทางจะคืนเงินค่าโดยสารในส่วนที่ยังไม่ได้เดินทาง และจะคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ถูกยกเลิกเช่นนี้ เช่น รถไฟด่วนพิเศษ รถไฟด่วน ฯลฯ
  กรณีที่มีการคืนเงินค่าตั๋วที่เกี่ยวข้องกับการที่รถไฟยกเลิกการให้บริการจะสามารถขอคืนเงินได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดการยกเลิกไปนานสูงสุด 1 ปี

  กรณีที่รถไฟด่วนพิเศษยกเลิกการให้บริการก่อนไปถึงสถานีปลายทางจะให้บริการด้วยรถไฟด่วนหรือรถไฟด่วนพิเศษขบวนหลังจากนั้น กรณีที่รถไฟด่วนยกเลิกการให้บริการก่อนไปถึงสถานีปลายทางจะให้บริการด้วยรถไฟด่วนขบวนหลังจากนั้น ในกรณีเช่นนี้ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนและรถไฟด่วนพิเศษทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ถูกยกเลิก ยกเว้นกรณีในหมายเหตุด้านล่าง

  สำหรับบริการที่ยกเลิกในช่วงเส้นทางระหว่าง Shinagawa - Tokyo (รวมถึงบริการของ Tokaido Shinkansen), ระหว่าง Ueno - Tokyo/Shinagawa, ระหว่าง Osaka - Shin-Osaka รวมถึงระหว่าง Omiya - Ueno/Tokyo และ Ueno - Tokyo ของ Tohoku, Joetsu และ Hokuriku Shinkansen จะคืนเงินเฉพาะส่วนต่างกับค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนและรถไฟด่วนพิเศษของ Shinkansen กับรถไฟอื่นเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถใช้บริการช่วงเส้นทางทั้งหมดหรือบางส่วนตั้งแต่เวลาเริ่มใช้บริการไปจนถึง 6.00 น. ของวันถัดไปจะคืนเงินค่าธรรมเนียมตู้นอนทั้งหมด

  นอกจากนี้ จะให้เที่ยวกลับไปยังสถานีต้นทางฟรี ในกรณีดังกล่าวจะคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 2. รถไฟล่าช้า
  กรณีที่รถไฟด่วนพิเศษ/รถไฟด่วนมาถึงช้า 2 ชั่วโมงขึ้นไปจะคืนเงินค่าธรรมเนียมรถไฟด่วน/ด่วนพิเศษเต็มจำนวน กรณีที่รถไฟล่าช้าจนทำให้ไปเปลี่ยนสายไม่ทันและถึงล่าช้ากว่ากำหนดการ 2 ชั่วโมงขึ้นไป จึงจำต้องยกเลิกการเดินทางกลางคันหรือต้องกลับไปยังสถานีต้นทาง จะจัดการด้วยวิธีเดียวกับการยกเลิกการให้บริการ
  กรุณาไป JR Ticket Office (Midori-no-Madoguchi) หรือบริษัทท่องเที่ยวเพื่อขอคืนเงิน
  กรณีที่มีการคืนเงินค่าตั๋วที่เกี่ยวข้องกับการที่รถไฟล่าช้าจะสามารถขอคืนเงินได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดการล่าช้าไปนานสูงสุด 1 ปี

  หมายเหตุ:
  - สำหรับ JR EAST PASS และ Pass อื่น ๆ แม้จะมีรถไฟยกเลิกการให้บริการ ล่าช้า หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม หากเริ่มใช้งานแล้วจะไม่สามารถขยายระยะเวลาที่ใช้ได้หรือคืนเงินได้
  - JR EAST ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พัก ที่เกิดจากการเปลี่ยนแผนการเดินทางเนื่องจากการล่าช้า

หน้าแรก

ข้อมูล ณ มีนาคม 2021