เงื่อนไขการให้บริการของ
JR TOKYO Wide Pass

คำอธิบายเงื่อนไขการให้บริการ

 1. "JR TOKYO Wide Pass" (ต่อไปนี้เรียกว่า "ตั๋ว") เป็นตั๋วที่สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่น
  • ไม่สามารถมอบหรือให้สิทธิแก่บุคคลที่สาม รวมถึงครอบครัว ฯลฯ
  • จะต้องใช้หนังสือเดินทางตัวจริงในการซื้อและออกตั๋ว
  • ไม่สามารถออกตั๋วด้วยสำเนาหนังสือเดินทางได้
  • หนังสือเดินทางต้องยังไม่หมดอายุในช่วงเวลาที่ใช้ตั๋วได้
 2. สามารถใช้ตั๋วได้ 3 วันตามที่ระบุบนหน้าตั๋ว
 3. โปรดพกหนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุติดตัวตลอดระยะเวลาที่ใช้ตั๋ว และแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
 4. สามารถใช้ตั๋วนี้ในการโดยสารที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) และที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ของ Ordinary Cars ของรถไฟธรรมดา รถไฟด่วน รถไฟด่วนพิเศษ และชินคันเซ็นในสาย JR EAST ภายในพื้นที่ที่ระบุในแผนที่, สาย Fujikyu Railway ทั้งสาย, สาย Izu Kyuko ทั้งสาย, สาย Tokyo Waterfront Area Rapid Transit (Rinkai) ทั้งสาย, สาย Tokyo Monorail ทั้งสาย, สาย Joshin Dentetsu ทั้งสาย และสาย Saitama New Urban Transit (NEW SHUTTLE) ระหว่าง Ōmiya - the Railway Museum ได้ นอกจากนี้ สามารถใช้โดยสารที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ของ Ordinary Cars ของรถไฟด่วนพิเศษที่วิ่งตรงระหว่างสาย JR EAST กับสาย TOBU RAILWAY ("Nikko", "Kinugawa", "SPACIA Kinugawa" ฯลฯ) และรถไฟธรรมดาของสาย TOBU RAILWAY ระหว่าง Shimo-imaichi - Tōbu-nikkō/Kinugawa-onsen ได้ด้วย

  • *ไม่สามารถใช้บริการ Tokaido Shinkansen และรถบัส JR ได้
  • *กรณีที่จะโดยสารรถไฟนอกพื้นที่หรือสายของบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะต้องชำระค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมของช่วงเส้นทางดังกล่าว
  • *ไม่สามารถใช้บริการ "Hayabusa", "Komachi" และ "GranClass" ได้ กรณีที่จะใช้บริการ โปรดชำระค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษและค่า GranClass
  • *กรณีที่จะโดยสาร "Fujisan Express", ตู้หมายเลข 1 ของ "Fujisan View Express" และ "Fuji Tozan Densha" ที่ให้บริการภายในสาย Fujikyu Railway ต้องชำระค่าธรรมเนียมแยกต่างหาก
  • *ไม่สามารถใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษที่เชื่อมตรงกับสาย Tobu ในกรณีที่ต้นทางและปลายทางอยู่ภายในสาย Tobu สามารถใช้บริการ TOBU RAILWAY ได้เฉพาะกรณีที่มีสถานีต้นทางหรือปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในสาย JR เท่านั้น
 5. กรณีที่จะใช้ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) โปรดแลกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) ก่อนโดยสารทุกครั้งที่เครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket), JR Ticket Office (Midori-no-Madoguchi) และ Travel Service Center ของ JR EAST การมีเพียงแค่ตั๋วนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้ที่นั่ง ทั้งนี้ กรณีที่จะใช้บริการที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) สามารถโดยสารโดยใช้ตั๋วอย่างเดียวได้ (บางส่วนอาจไม่มีที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat))

  • *"Tsubasa", "Nikko", "Kinugawa" และ "SPACIA Kinugawa" เป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ทั้งหมด กรณีที่ไม่ได้แลกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) จะไม่สามารถโดยสารได้
  • *Ordinary Cars ของ "Narita Express", "Hitachi", "Tokiwa", "Akagi", "Azusa", "Kaiji", "Fuji Excursion", "Odoriko", "Shonan" ฯลฯ จะสามารถจองได้ทุกที่นั่ง กรณีที่โดยสารโดยไม่ได้จองที่นั่ง โปรดใช้ที่นั่งที่ว่างอยู่ (นอกจากนี้ยังมีรถไฟอื่นที่เป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ทั้งหมดอีก สำหรับรายละเอียดโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 6. แม้กรณีที่ใช้ที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ก็ไม่คืนเงินค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียม
 7. กรณีที่จะใช้บริการ Green Cars, GranClass หรือตู้นอนของรถไฟด่วนพิเศษและชินคันเซ็น นอกจากค่า Green Cars, ค่า GranClass หรือค่าตู้นอนแล้ว โปรดชำระค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนหรือค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษด้วย กรณีที่จะใช้บริการ Green Car แบบห้องส่วนตัว นอกจากค่า Green Cars แบบห้องส่วนตัวแล้ว โปรดชำระค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษด้วย ไม่สามารถเปลี่ยนไปยังที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) หรือที่นอนภายในรถไฟได้
 8. ตั๋วนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในระยะเวลาที่ใช้ได้
 9. ไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วนี้ไปเป็นตั๋วโดยสารหรือตั๋วประเภทอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ได้
 10. กรณีที่สูญหาย (รวมถึงการถูกขโมย) จะไม่สามารถออกตั๋วใหม่ได้
 11. ตามกฎจะสามารถคืนเงินได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ใช้งานและยังอยู่ในระยะเวลาที่ใช้ได้เท่านั้น โดยจะคืนเงินที่จุดจำหน่ายโดยหักค่าธรรมเนียม 10% ของมูลค่าจำหน่ายของตั๋วนี้ (เยน) หลังออกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) หากเลยเวลาที่รถไฟขบวนดังกล่าวออกไปแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้งานก็ไม่สามารถคืนเงินได้
 12. ไม่สามารถขยายระยะเวลาที่ใช้ได้ของตั๋วหรือคืนเงินหลังเริ่มใช้งานเพราะมีรถไฟหยุดให้บริการ ล่าช้า หรือเหตุผลอื่น ๆ นอกจากนี้ จะไม่มีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ จากการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางด้วย
 13. ในการใช้ Pass นี้ นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งผู้โดยสารของบริษัทและกฎหมายประเทศญี่ปุ่น
 14. กรณีที่ใช้ผิดเงื่อนไขการให้บริการของ Pass นี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งผู้โดยสารของบริษัท จะถือว่าเป็นการขึ้นโดยสารโดยมิชอบ และจะเรียกคืน Pass โดยถือว่าเป็นโมฆะ แล้วต้องชำระค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมในราคาปกติของช่วงเส้นทางที่โดยสารทั้งหมดพร้อมกับค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 2 เท่า
 15. กรณีเกิดข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการที่ระบุเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่น ให้ถือว่าเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นถูกต้อง

*เนื้อหาข้างต้นเป็นข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2023 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบเนื้อหาล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เมื่อใช้งาน

พื้นที่ที่ใช้ตั๋วได้

The JR TOKYO Wide Pass Usage Area Map

สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติภายในพื้นที่ที่ใช้ตั๋วได้
ในที่ที่ไม่สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ โปรดใช้ทางที่มีเจ้าหน้าที่อยู่

 • วิธีใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ

  ภาพจำลองวิธีใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ
  • *ไม่สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติในสายของบริษัท (สายที่ไม่ใช่ JR EAST) ต่อไปนี้ โปรดใช้ทางที่มีเจ้าหน้าที่อยู่
  • - Saitama New Urban Transit (Ōmiya - Tetsudō-Hakubutsukan)

กรณีที่ผ่านประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ โปรดอย่าลืมรับตั๋วคืนด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง