เงื่อนไขการให้บริการของ
Hokuriku Arch Pass

คำอธิบายเงื่อนไขการให้บริการ

 1. "Hokuriku Arch Pass" (ต่อไปนี้เรียกว่า "ตั๋ว") เป็นตั๋วที่สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่นและเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าพำนักระยะสั้น
  • ไม่สามารถมอบหรือให้สิทธิแก่บุคคลที่สาม รวมถึงครอบครัว ฯลฯ
  • จะต้องใช้หนังสือเดินทางตัวจริงในการซื้อและออกตั๋ว
  • ไม่สามารถออกตั๋วด้วยสำเนาหนังสือเดินทางได้
  • หนังสือเดินทางต้องยังไม่หมดอายุในช่วงเวลาที่ใช้ตั๋วได้
 2. ตั๋วนี้สามารถใช้ได้ 7 วันตามที่ระบุบนหน้าตั๋ว
 3. โปรดพกหนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุติดตัวตลอดระยะเวลาที่ใช้ตั๋ว และแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
 4. บัตรผ่านนี้ใช้ได้กับ Hokuriku Shinkansen Shinkansen (ระหว่างโตเกียวและ Tsuruga) รถไฟด่วนพิเศษ และ ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) รถยนต์ปกติในสายบริษัทการรถไฟญี่ปุ่นตะวันออกและญี่ปุ่นตะวันตก และ ที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ใน ordinary cars ordinary cars ของ Tokyo Monorail และโนโตะ นานาโอะของ Noto Railway ~ คุณสามารถใช้พื้นที่ระหว่าง Wakura Onsen (สามารถใช้เส้นทางทั่วไประหว่างโตเกียวและทาคาซากิได้) อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สายฮิมิ สายโจฮานะ สายนานาโอะ หรือ Etsumi-Hoku Line หากคุณใช้เส้นทางต่อไปนี้โดยไม่ต้องลงรถจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (หาก คุณลงภายในส่วนดังกล่าวหรือขึ้นรถบัสที่อยู่นอกส่วนดังกล่าว คุณจะต้องชำระค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนขึ้นรถทั้งหมด)

  • *IR Ishikawa Railway ระหว่าง Kanazawa - Tsubata
  • *Ainokaze Toyama Railway ระหว่าง Toyama - Takaoka (เฉพาะกรณีที่ใช้รถไฟธรรมดา)
  • *HAPI-LINE FUKUI ระหว่าง Fukui และ Echizen-Hanandō
  • *ไม่สามารถใช้ Tokaido Shinkansen (ระหว่าง Tōkyō - Kyoto - Shin-ōsaka) และ San'yō Shinkansen
 5. การมีตั๋วนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้ที่นั่ง กรณีที่จะใช้ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) โปรดแลกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) ก่อนโดยสารทุกครั้งที่เครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket), JR Ticket Office (Midori-no-Madoguchi) หรือ Travel Service Center ของ JR EAST และ JR WEST ทั้งนี้ กรณีที่จะใช้บริการที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) สามารถโดยสารโดยใช้เฉพาะตั๋วนี้ได้ (บางส่วนอาจไม่มีที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat))

  • *กรณีที่โดยสาร Ordinary Cars ของ "Narita Express", "Akagi", "Shonan" ฯลฯ (ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ทั้งขบวน) โดยไม่ได้จองที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) โปรดใช้ที่นั่งที่ยังว่างอยู่ (นอกจากนี้ยังมีรถไฟอื่นที่เป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ทั้งหมดอีก สำหรับรายละเอียดโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 6. กรณีที่จะใช้ Green Cars ของรถไฟธรรมดา ต้องชำระค่า Green Cars แยกต่างหาก นอกจากนี้ กรณีที่จะโดยสาร Green Cars หรือ GranClass ของรถไฟด่วน รถไฟด่วนพิเศษ หรือชินคันเซ็น นอกจากค่า Green Cars หรือค่า GranClass แล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนหรือรถไฟด่วนพิเศษแยกต่างหากด้วย กรณีที่จะโดยสารรถไฟตู้นอน นอกจากค่าตู้นอนแล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนหรือรถไฟด่วนพิเศษและต้องมีตั๋วโดยสารแยกต่างหากด้วย ไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งไปยังที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) หรือที่นอน ฯลฯ ภายในรถไฟได้ แม้กรณีที่ใช้ที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ก็ไม่คืนเงินค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียม
 7. สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่แสดงอยู่ที่หน้าตั๋ว
 8. ไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วนี้ไปเป็นตั๋วโดยสารหรือตั๋วประเภทอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ได้
 9. กรณีที่สูญหาย (รวมถึงการถูกขโมย) จะไม่สามารถออกตั๋วใหม่ได้
 10. กรณีที่จะโดยสารจากสถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ โปรดแสดงตั๋วให้เจ้าหน้าที่ประจำรถไฟขบวนที่ขึ้นโดยสารตรวจสอบ
 11. ตามกฎจะสามารถคืนเงินได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ใช้งานและยังอยู่ในระยะเวลาที่ใช้ได้เท่านั้น และจะคืนเงินที่จุดจำหน่ายโดยหักค่าธรรมเนียม 10% ของมูลค่าจำหน่ายตั๋ว (เยน) กรณีที่ออกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) และเลยเวลาที่รถไฟขบวนดังกล่าวออกไปแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้งานก็ไม่สามารถคืนเงินได้
 12. ไม่สามารถขยายระยะเวลาที่ใช้ได้ของตั๋วหรือคืนเงินหลังเริ่มใช้งานเพราะมีรถไฟหยุดให้บริการ ล่าช้า หรือเหตุผลอื่น ๆ นอกจากนี้ จะไม่มีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ จากการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางด้วย
 13. ในการใช้ Pass นี้ นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งผู้โดยสารของบริษัทและกฎหมายประเทศญี่ปุ่น
 14. กรณีที่ใช้ผิดเงื่อนไขการให้บริการของ Pass นี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งผู้โดยสารของบริษัท จะถือว่าเป็นการขึ้นโดยสารโดยมิชอบ และจะเรียกคืน Pass โดยถือว่าเป็นโมฆะ แล้วต้องชำระค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมในราคาปกติของช่วงเส้นทางที่โดยสารทั้งหมดพร้อมกับค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 2 เท่า
 15. กรณีเกิดข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการที่ระบุเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่น ให้ถือว่าเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นถูกต้อง

*ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนมีนาคม 2024 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พื้นที่ที่ใช้ตั๋วได้

The Hokuriku Arch Pass Usage Area Map

สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติภายในพื้นที่ที่ใช้ตั๋วได้
ในที่ที่ไม่สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ โปรดใช้ทางที่มีเจ้าหน้าที่อยู่

 • วิธีใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ

  ภาพจำลองวิธีใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ
  • *ไม่สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติในสายของบริษัท (สายที่ไม่ใช่ JR EAST) ต่อไปนี้ โปรดใช้ทางที่มีเจ้าหน้าที่อยู่
  • - Saitama New Urban Transit (Ōmiya - Tetsudō-Hakubutsukan)

กรณีที่ผ่านประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ โปรดอย่าลืมรับตั๋วคืนด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง