เงื่อนไขการให้บริการของ
JR EAST PASS (บริเวณ Nagano, Niigata)

คำอธิบายเงื่อนไขการให้บริการ

 1. "JR EAST PASS (บริเวณ Nagano, Niigata)" (ต่อไปนี้เรียกว่า "ตั๋ว") นี้เป็นตั๋วที่สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่น
  • ไม่สามารถมอบหรือให้สิทธิแก่บุคคลที่สาม รวมถึงครอบครัว ฯลฯ
  • จะต้องใช้หนังสือเดินทางตัวจริงในการซื้อและออกตั๋ว
  • ไม่สามารถออกตั๋วด้วยสำเนาหนังสือเดินทางได้
  • หนังสือเดินทางต้องยังไม่หมดอายุในช่วงเวลาที่ใช้ตั๋วได้
 2. ตั๋วนี้สามารถใช้ได้ 5 วันตามที่ระบุบนหน้าตั๋ว
 3. โปรดพกหนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุติดตัวตลอดระยะเวลาที่ใช้ตั๋ว และแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
 4. สามารถใช้ตั๋วนี้ในการโดยสารที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) และที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ของ Ordinary Cars ของรถไฟธรรมดา รถไฟด่วน รถไฟด่วนพิเศษ และชินคันเซ็นในสาย JR EAST ภายในพื้นที่ที่ระบุในแผนที่ทั้งสาย, สาย Tokyo Monorail ทั้งสาย, สาย Izu Kyuko ทั้งสาย, สาย Hokuetsu Express ทั้งสาย และสาย Echigo Tokimeki Railway ระหว่าง Naoetsu - Arai ได้ นอกจากนี้ สามารถใช้โดยสารที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ของ Ordinary Cars ของรถไฟด่วนพิเศษที่วิ่งตรงระหว่างสาย JR EAST กับสาย TOBU RAILWAY ("Nikko", "Kinugawa", "SPACIA Kinugawa" ฯลฯ) และรถไฟธรรมดาของสาย TOBU RAILWAY ระหว่าง Shimo-imaichi - Tōbu-nikkō/Kinugawa-onsen ได้ด้วย

  • *รถบัส JR ภายในพื้นที่ (ยกเว้นรถบัสทางด่วนและรถประจำทางบางส่วน)
  • *กรณีที่จะโดยสารรถไฟนอกพื้นที่หรือสายของบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะต้องชำระค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมของช่วงเส้นทางดังกล่าว
  • *ไม่สามารถใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษที่เชื่อมตรงกับสาย Tobu ในกรณีที่ต้นทางและปลายทางอยู่ภายในสาย Tobu สามารถใช้บริการ TOBU RAILWAY ได้เฉพาะกรณีที่มีสถานีต้นทางหรือปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในสาย JR เท่านั้น
 5. กรณีที่จะใช้ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) โปรดแลกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) ก่อนโดยสารทุกครั้งที่เครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket), JR Ticket Office (Midori-no-Madoguchi) หรือ Travel Service Center ในสถานีของ JR EAST การมีเพียงแค่ตั๋วนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้ที่นั่ง ทั้งนี้ กรณีที่จะใช้บริการที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) สามารถโดยสารโดยใช้เฉพาะตั๋วนี้ได้ (บางส่วนอาจไม่มีที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat))

  • *Ordinary Cars ของ "Narita Express", "Hitachi", "Tokiwa", "Akagi", "Azusa", "Kaiji", "Fuji Excursion", "Odoriko", "Shonan" ฯลฯ จะสามารถจองได้ทุกที่นั่ง กรณีที่โดยสารโดยไม่ได้จองที่นั่ง โปรดใช้ที่นั่งที่ยังว่างอยู่ (นอกจากนี้ยังมีรถไฟอื่นที่เป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ทั้งหมดอีก สำหรับรายละเอียดโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 6. แม้กรณีที่ใช้ที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ก็ไม่สามารถคืนเงินค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียม
 7. กรณีที่จะใช้บริการ Green Cars, GranClass หรือตู้นอนของรถไฟด่วนหรือรถไฟด่วนพิเศษและชินคันเซ็น นอกจากค่า Green Cars, ค่า GranClass หรือค่าตู้นอนแล้ว โปรดชำระค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนหรือค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษด้วย กรณีที่จะใช้บริการ Green Car แบบห้องส่วนตัว นอกจากค่า Green Cars แบบห้องส่วนตัวแล้ว โปรดชำระค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนหรือค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษด้วย ไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งไปยังที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) หรือที่นอน ฯลฯ ภายในรถไฟได้
 8. สามารถใช้ตั๋วนี้ได้เฉพาะในระยะเวลาที่ใช้ได้
 9. ไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วนี้ไปเป็นตั๋วโดยสารหรือตั๋วประเภทอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ได้
 10. กรณีที่สูญหาย (รวมถึงการถูกขโมย) จะไม่สามารถออกตั๋วใหม่ได้
 11. ตามกฎจะสามารถคืนเงินได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ใช้งานและยังอยู่ในระยะเวลาที่ใช้ได้เท่านั้น และจะคืนเงินที่จุดจำหน่ายโดยหักค่าธรรมเนียม 10% ของมูลค่าจำหน่ายตั๋ว (เยน) กรณีที่ออกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) และเลยเวลาที่รถไฟขบวนดังกล่าวออกไปแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้งานก็ไม่สามารถคืนเงินได้
 12. ไม่สามารถขยายระยะเวลาที่ใช้ได้ของตั๋วหรือคืนเงินหลังเริ่มใช้งานเพราะมีรถไฟหยุดให้บริการ ล่าช้า หรือเหตุผลอื่น ๆ นอกจากนี้ จะไม่มีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ จากการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางด้วย
 13. ในการใช้ Pass นี้ นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งผู้โดยสารของบริษัทและกฎหมายประเทศญี่ปุ่น
 14. กรณีที่ใช้ผิดเงื่อนไขการให้บริการของ Pass นี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งผู้โดยสารของบริษัท จะถือว่าเป็นการขึ้นโดยสารโดยมิชอบ และจะเรียกคืน Pass โดยถือว่าเป็นโมฆะ แล้วต้องชำระค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมในราคาปกติของช่วงเส้นทางที่โดยสารทั้งหมดพร้อมกับค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 2 เท่า
 15. กรณีเกิดข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการที่ระบุเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่น ให้ถือว่าเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นถูกต้อง

*เนื้อหาข้างต้นเป็นข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2023 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบเนื้อหาล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เมื่อใช้งาน

พื้นที่ที่ใช้ตั๋วได้

The JR EAST PASS(Nagano, Niigata area) Usage Area Map

สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติภายในพื้นที่ที่ใช้ตั๋วได้
ในที่ที่ไม่สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ โปรดใช้ทางที่มีเจ้าหน้าที่อยู่

 • วิธีใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ

  ภาพจำลองวิธีใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ
  • *ไม่สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติในสายของบริษัท (สายที่ไม่ใช่ JR EAST) ต่อไปนี้ โปรดใช้ทางที่มีเจ้าหน้าที่อยู่
  • - Saitama New Urban Transit (Ōmiya - Tetsudō-Hakubutsukan)

กรณีที่ผ่านประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ โปรดอย่าลืมรับตั๋วคืนด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง