เงื่อนไขการให้บริการของ
JR East-South Hokkaido Rail Pass

คำอธิบายเงื่อนไขการให้บริการ

 1. JR East-South Hokkaido Rail Pass (ต่อไปนี้เรียกว่า "ตั๋ว") เป็นตั๋วที่สามารถซื้อได้เฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่นและเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าพำนักระยะสั้น
  • ไม่สามารถมอบหรือให้สิทธิแก่บุคคลที่สาม รวมถึงครอบครัว ฯลฯ
  • จะต้องใช้หนังสือเดินทางตัวจริงในการซื้อและออกตั๋ว
  • ไม่สามารถออกตั๋วด้วยสำเนาหนังสือเดินทางได้
  • หนังสือเดินทางต้องยังไม่หมดอายุในช่วงเวลาที่ใช้ตั๋วได้
 2. ตั๋วนี้สามารถใช้ได้ 6 วันตามที่ระบุบนหน้าตั๋ว
 3. โปรดพกหนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุติดตัวตลอดระยะเวลาที่ใช้ตั๋ว และแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
 4. สามารถใช้ตั๋วนี้ในการโดยสารที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) และที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ของ Ordinary Cars ของรถไฟธรรมดา รถไฟด่วน รถไฟด่วนพิเศษ และชินคันเซ็นในสาย JR Hokkaido และสาย JR EAST (รวมถึง BRT*) ภายในพื้นที่ที่ใช้ได้, สาย Izu Kyuko, สาย Tokyo Monorail ทั้งสาย, สาย Aoimori Railway ทั้งสาย, สาย Iwate Galaxy Railway (IGR) ทั้งสาย และสาย Sendai Airport Transit ทั้งสายได้ นอกจากนี้ สามารถใช้โดยสารที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ของ Ordinary Cars ของรถไฟด่วนพิเศษที่วิ่งตรงระหว่างสาย JR EAST กับสาย TOBU RAILWAY ("Nikko", "Kinugawa", "SPACIA Kinugawa" ฯลฯ) และรถไฟธรรมดาของสาย TOBU RAILWAY ระหว่าง Shimo-imaichi - Tōbu-nikkō/Kinugawa-onsen ได้ด้วย

  • *ไม่สามารถใช้บริการ Tokaido Shinkansen และรถบัส JR ได้
  • *BRT เป็นชื่อย่อของ Bus Rapid Transit
  • *กรณีที่จะโดยสารรถไฟนอกพื้นที่หรือสายของบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะต้องชำระค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมของช่วงเส้นทางดังกล่าว
  • *ไม่สามารถใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษที่เชื่อมตรงกับสาย Tobu ในกรณีที่ต้นทางและปลายทางอยู่ภายในสาย Tobu สามารถใช้บริการ TOBU RAILWAY ได้เฉพาะกรณีที่มีสถานีต้นทางหรือปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในสาย JR เท่านั้น
 5. กรณีที่จะใช้ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) โปรดแลกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) ก่อนโดยสารทุกครั้งที่เครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket), JR Ticket Office (Midori-no-Madoguchi) หรือ Travel Service Center ในสถานีของ JR EAST การมีเพียงแค่ตั๋วนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้ที่นั่ง ทั้งนี้ กรณีที่จะใช้บริการที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) สามารถโดยสารโดยใช้เฉพาะตั๋วนี้ได้ (บางส่วนอาจไม่มีที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat))

  • *Ordinary Cars ของ "Narita Express", "Hitachi", "Tokiwa", "Akagi", "Azusa", "Kaiji", "Fuji Excursion", "Odoriko", "Shonan" ฯลฯ จะสามารถจองได้ทุกที่นั่ง กรณีที่โดยสารโดยไม่ได้จองที่นั่ง โปรดใช้ที่นั่งที่ยังว่างอยู่ (นอกจากนี้ยังมีรถไฟอื่นที่เป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ทั้งหมดอีก สำหรับรายละเอียดโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 6. แม้กรณีที่ใช้ที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ก็ไม่สามารถคืนเงินค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียม
 7. กรณีที่จะใช้บริการ Green Cars, GranClass หรือตู้นอนของรถไฟด่วนหรือรถไฟด่วนพิเศษและชินคันเซ็น นอกจากค่า Green Cars, ค่า GranClass หรือค่าตู้นอนแล้ว โปรดชำระค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนหรือค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษด้วย กรณีที่จะใช้บริการ Green Car แบบห้องส่วนตัว นอกจากค่า Green Cars แบบห้องส่วนตัวแล้ว โปรดชำระค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนหรือค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษด้วย ไม่สามารถเปลี่ยนไปยังที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) หรือที่นอนภายในรถไฟได้
 8. สามารถใช้ตั๋วนี้ได้เฉพาะในระยะเวลาที่ใช้ได้
 9. ไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วนี้ไปเป็นตั๋วโดยสารหรือตั๋วประเภทอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ได้
 10. กรณีที่สูญหาย (รวมถึงการถูกขโมย) จะไม่สามารถออกตั๋วใหม่ได้
 11. ตามกฎจะสามารถคืนเงินค่าตั๋วได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ใช้งานและยังอยู่ในระยะเวลาที่ใช้ได้เท่านั้น และได้เฉพาะกรณีที่ขอคืนที่จุดจำหน่าย "JR East-South Hokkaido Rail Pass" นี้เท่านั้น (กรณีที่ซื้อด้วยบัตรเครดิตภายในประเทศญี่ปุ่น จะได้เฉพาะจุดจำหน่ายของบริษัทจำหน่ายที่ซื้อมาเท่านั้น) ในกรณีดังกล่าว จะคืนเงินโดยหักค่าธรรมเนียม 10% ของมูลค่าจำหน่ายของตั๋วนี้ (เยน) ทั้งนี้ หลังออกตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) หากเลยเวลาที่รถไฟขบวนดังกล่าวออกไปแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้งานก็ไม่สามารถคืนเงินได้
 12. ไม่สามารถขยายระยะเวลาที่ใช้ได้ของตั๋วหรือคืนเงินหลังเริ่มใช้งานเพราะมีรถไฟหยุดให้บริการ ล่าช้า หรือเหตุผลอื่น ๆ นอกจากนี้ จะไม่มีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ จากการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางด้วย
 13. ในการใช้ Pass นี้ นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งผู้โดยสารของ JR Hokkaido, JR EAST และบริษัทรถไฟแต่ละราย ตลอดจนกฎหมายประเทศญี่ปุ่น
 14. กรณีที่ใช้ผิดเงื่อนไขการให้บริการของตั๋วนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งผู้โดยสารของ JR Hokkaido, JR EAST และบริษัทรถไฟแต่ละราย จะถือว่าเป็นการโดยสารโดยมิชอบ และจะเรียกคืนตั๋ว โดยถือว่าเป็นโมฆะ แล้วต้องชำระค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมในราคาปกติของช่วงเส้นทางที่โดยสารทั้งหมดพร้อมกับค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 2 เท่า
 15. กรณีเกิดข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการที่ระบุเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุน ให้ถือว่าเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นถูกต้อง

*เนื้อหาข้างต้นเป็นข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2023 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบเนื้อหาล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เมื่อใช้งาน

พื้นที่ที่ใช้ตั๋วได้

The JR East-South Hokkaido Rail Pass Usage Area Map

สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติภายในพื้นที่ที่ใช้ตั๋วได้
ในที่ที่ไม่สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ โปรดใช้ทางที่มีเจ้าหน้าที่อยู่

 • วิธีใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ

  ภาพจำลองวิธีใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ
  • *ไม่สามารถใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติในสายของบริษัท (สายที่ไม่ใช่ JR EAST) ต่อไปนี้ โปรดใช้ทางที่มีเจ้าหน้าที่อยู่
  • - Saitama New Urban Transit (Ōmiya - Tetsudō-Hakubutsukan)

กรณีที่ผ่านประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ โปรดอย่าลืมรับตั๋วคืนด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง