Takao Station

Takao Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 - 04 Chuo Line for Hachioji, Shinjuku, Tokyo 02 - 04 Chuo Line for Otsuki, Kofu