Shin-Yokohama Station

Shin-Yokohama Station Map
< as of January 2019 >
Platform Guidance  
01 02 Tokaido, San-yo Shinkansen for Shinagawa, Tokyo 05 Yokohama Line for Higashi-Kanagawa
03 04 Tokaido, San-yo Shinkansen for Nagoya, Shin-Osaka 06 Yokohama Line for Hachioji