Shin-Shirakawa Station

Shin-Shirakawa Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Tohoku Shinkansen for Omiya, Tokyo 05 06 Tohoku Line for Kuroiso, Utsunomiya
04 Tohoku Shinkansen for Sendai, Morioka 07 08 Tohoku Line for Shirakawa, Koriyama