Jujo Station

Jujo Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Saikyo Line for Akabane, Omiya, Kawagoe 02 Saikyo Line for Ikebukuro, Shinjuku, Rinkai Line through service