Shinagawa Station

Shinagawa Station Map
< as of January 2019 >
Platform Guidance  
01 Yamanote Line Inner Tracks for Tokyo, Ueno 12 Tokaido Line
02 Yamanote Line Outer Tracks for Shibuya, Shinjuku 13 Yokosuka Line, Sobu Line for Tokyo, Chiba (Rapid-service Train)
03 Keihin-Tohoku Line for Omiya   "Narita Express"
05 Keihin-Tohoku Line for Ofuna 14 Yokosuka Line, Sobu Line
06 07 Tokaido Line, Ueno Tokyo Line   "Narita Express"
09 Ueno Tokyo Line(Limited Express) 15 Yokosuka Line for Kurihama (Rapid-service Train)
10 Ueno Tokyo Line 21 22 Tokaido,San-yo Shinkansen
11 Tokaido Line, Ueno Tokyo Line 23 24 Tokaido,San-yo Shinkansen
ATM for International Cards  :
ATM for International Cards
Currency Exchange Center  :
Currency Exchange Center