Kofu Station

Kofu Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 03 Chuo Line for Kobuchizawa, Matsumoto, Nagano 04 05 Minobu Line for Minobu, Fuji, Shizuoka
02 03 Chuo Line for Otsuki, Hachioji, Shinjuku