Atami Station

Atami Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Ito Line for Ajiro, Ito 06 Tokaido, San-yo Shinkansen for Nagoya, Kyoto, Shin-Osaka
02 03 Tokaido Line for Numazu, Fuji, Shizuoka 07 Tokaido, San-yo Shinkansen for Tokyo
04 05 Tokaido Line, Ueno Tokyo Line for Odawara, Yokohama, Tokyo, Ueno