Karuizawa Station

Karuizawa Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 02 Hokuriku Shinkansen for Takasaki, Omiya, Tokyo 1 2 Shinano Tetsudo Line
03 04 Hokuriku Shinkansen for Nagano, Toyama, Kanazawa