Otsuki Station

Otsuki Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
03 Chuo Line for Kofu, Matsumoto 01 02 Fujikyu Railway
04 Chuo Line for Hachioji, Shinjuku
Chuo Line for Kofu, Matsumoto
05 Chuo Line for Hachioji, Shinjuku