Echigo-Yuzawa Station

Echigo-Yuzawa Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
0 Hokuhoku Line 11 13 Joetsu Shinkansen for Takasaki, Omiya, Tokyo
01 Joetsu Line for Muikamachi, Nagaoka 12 Joetsu Shinkansen for Nagaoka, Niigata
02 03 Joetsu Line for Echigo-Nakazato, Minakami