Ueda Station

Ueda Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Hokuriku Shinkansen for Takasaki, Omiya, Tokyo 1 - 3 Shinano Tetsudo Line
02 Hokuriku Shinkansen for Nagano, Toyama, Kanazawa