Musashi-Kosugi Station

Musashi-Kosugi Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Nambu Line for Kawasaki 03 Yokosuka Line, Shonan-Shinjuku Line for Yokohama
02 Nambu Line for Noborito, Tachikawa 04 Yokosuka Line, Shonan-Shinjuku Line for Tokyo, Shinjuku