Mito Station

Mito Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 02 Suigun Line for Hitachi-Omiya, Hitachi-Ota 05 06 Mito Line for Shimodate, Oyama
03 04 Joban Line for Hitachi, Iwaki 8 Kashima Rinkai Tetsudo Line
05 06 07 Joban Line (Ueno Tokyo Line) for Tsuchiura, Ueno, Tokyo, Shinagawa