Fukushima Station

Fukushima Station Map
< as of October 2018 >
Platform Guidance  
01 - 04 Tohoku Line for Koriyama, Shirakawa 12 14 Tohoku Shinkansen for Omiya, Tokyo
02 - 04 Tohoku Line for Shiroishi, Sendai 13 14 Tohoku Shinkansen for Sendai, Morioka
05 06 Ou Line (Yamagata Line) for Yonezawa, Yamagata 14 Yamagata Shinkansen "Tsubasa" for Yamagata, Shinjo