Hachioji Station

Hachioji Station Map
< as of January 2019 >
Platform Guidance  
01 Hachiko Line, Kawagoe Line for Haijima, Komagawa, Kawagoe 04 Chuo Line for Takao, Kofu, Matsumoto
02 Chuo Line for Tachikawa, Shinjuku, Tokyo 05 06 Yokohama Line for Hashimoto, Machida, Higashi-Kanagawa
Sagami Line for Hashimoto, Ebina, Chigasaki