Nagaoka Station

Nagaoka Station Map
< as of October 2018 >
Platform Guidance  
02 03 05 Shinetsu Line for Higashi-Sanjo, Niitsu, Niigata 11 Joetsu Shinkansen for Niigata
03 04 05 Shinetsu Line for Raikoji, Kashiwazaki, Naoetsu 12 Joetsu Shinkansen for Echigo-Yuzawa, Takasaki, Tokyo
  Joetsu Line for Ojiya, Koide, Muikamachi