Shin-Aomori Station

Shin-Aomori Station Map
< as of September 2017 >
Platform Guidance  
01 02 Ou Line 11 12 13 14 Tohoku, Hokkaido Shinkansen