Shinagawa Station

Shinagawa Station Map
< as of December 2014 >
Platform Guidance  
01 Yamanote Line Inner Tracks for Tokyo, Ueno 11 12 Tokaido Line
02 Yamanote Line Outer Tracks for Shibuya, Shinjuku 13 Yokosuka Line, Sobu Line for Tokyo, Chiba (Rapid-service Train)
03 Keihin-Tohoku Line for Omiya   "Narita Express"
04 Keihin-Tohoku Line for Ofuna 14 Yokosuka Line for Kurihama (Rapid-service Train)
05 08 Tokaido Line   "Narita Express"
09 10 Tokaido Line 21 22 Tokaido,San-yo Shinkansen
    23 24 Tokaido,San-yo Shinkansen