Aomori Station

Aomori Station Map
< as of November 2013 >
Platform Guidance  
01 02 06 Aoimori Railway 02 - 06 Ou Line for Shin-Aomori, Hirosaki, Odate
Tsugaru-Kaikyo Line for Kanita, Kikonai, Hakodate
    03 04 06 Tsugaru Line for Kanita, Minmaya